ประวัติโรงเรียน
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

        โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2501 ณ บ้านเลขที่ 4 / 24 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายเหล่า เย่าเฉื้อง เป็นเจ้าของจัดตั้งขึ้น และมีนายเย่าติ้ง แซ่ยับ เป็นผู้จัดการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นนายประพัฒน์ วงศ์หนองเตย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2501 โดยมีนางวรรณะ บุญหนุน เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

       ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2503 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยขยายปีละชั้น และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2508 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยขยายปีละชั้นเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2510 ทางโรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนไปเปิดทำการสอนที่เลขที่ 877 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปี พ.ศ. 2522 นายเหล่า เย่าเฉื้อง ได้โอนกิจการของโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาให้แก่นายประพัฒน์ วงศ์หนองเตย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
ปี พ.ศ. 2530 นายประพัฒน์ วงศ์หนองเตย ได้โอนกิจการให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 49 ถนนเทศบาล 5 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนางสุพร วงศ์หนองเตย เป็นผู้จัดการ และมีนางสาวจริน ปักษี เป็นครูใหญ่ มีครูรวมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน มีเจ้าหน้าที่และคนงานรวม 16 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,234 คน

 

ประวัติโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาCopyright © 2010 All Rights Reserved.