สวัสดีปีใหม่
dot dot
สวัสดีปีใหม่ article
ส.ค.ส.พระราชทาน
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ได้แพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ประชาชน ชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551 แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรีที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80 ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า

สถานการณ์ของบ้านเมืองเราแต่ปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว เป็นอย่างไร ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเรา ได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง

จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปรกติสุข ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคน แต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันการทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝ่าย จักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

และในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทย สำหรับในปี 2551 ส.ค.ส. พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ประทับนั่งฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ, ราชปาลยัม, จิปปิปะไร และ คอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดีย ที่ใช้เป็นแบบในการปั้นรูปสุนัข ซึ่งเป็นบริวารของ พระตรีมูรติ คือ กันนิ เพศเมีย นั่งบนพระเพลา, ราชปาลยัม เพศเมีย ยืนด้านขวา, จิปปิปะไร เพศผู้ นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวา และ คอมไบ เพศเมีย ยืนด้านซ้าย

ด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่า “สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ” และมีตัวเลขสีแดง 2007 12 21 16 : 52

มุมบนด้านซ้าย มีตราสัญลักษณ์ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ใต้ลงมามีข้อความ ส.ค.ส. 2551

มุมบนด้านขวา มีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สำหรับกรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกันด้านละ 2 แถว รวม 373 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม ในกรอบด้านล่างมีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 23 20 10 ธ.ค. 50 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing,D,Bramaputra, Publisher

ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2551 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลา

เทิดไท้พระพุทธมนต์ถวายพระพร
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลามงคลในการทำสิ่งดีงามให้แก่ตนเองและผู้อื่น จึงขอน้อมนำบทพระพุทธมนต์ บทโพชฌงค์พระปริตร ซึ่งเป็นบทสวดป้องกันโรคภัย และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว เพื่อปวงชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงสถิตเป็นหลักชัยชีวิตคนไทยทุกหมู่เหล่า ตราบกาลนาน.

โพชฌังคปริตร

เริ่มโพชฌังคะปะริตตัง (บทขัด)
สังสาเร สังสะรันตานัง สัพพะทุกขะวินสะเน
สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค มาระเสนัปปะมัททิโน
พุชฌิตวา เยปิเม สัตตา ติภะวามุตตะกุตตะมา อะชาติง
อะชะราพยาธิง อะมะตัง นิพภะยัง คะตา เอวะมาทิคุณู
เปตัง อะเนกะคุณะสังคะหัง โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง
โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง (บทสวด)
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิโพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะ
โพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ
จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ
สัพพะทา ฯ เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ
กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา
ธัมมะราชาปิ เคลัญเญ นาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา
วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ
สัพพะทา ฯ ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ
มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ,ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์, วิริยะสัมโพชฌงค์, ปีติสัมโพชฌงค์, ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์, สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ.

อานิสงส์ของการบูชาพระธาตุและการสวดมนต์

พระธาตุ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอริยะสงฆ์ พระบรมธาตุ เป็นมงคลวัตถุสูงสุดที่จะพึงหาได้ในโลก ซึ่งพระพุทธเจ้า “ ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน เพื่อให้มนุษย์ เทพ พรหมทั้งหลายได้มีไว้สักการะบูชา เป็นเครื่องน้อมนำไปสู่สวรรค์ พรหม และนิพพานในที่สุด”

ในอดีตนั้นเป็นแหล่งที่กษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชบริพาร ประชาชนได้ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจและสมบัติต่างๆเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นที่พึ่ง เป็นสิริมงคล เป็นแหล่งกราบไหว้บูชาของสรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั้งหลาย เป็นสิ่งช่วยเจริญพุทธานุสติ และปลงสังขาร ช่วยเจริญธรรมานุสสติ(ว่าธรรมะ หรือ ธรรมจักรอันบริสุทธิ์นั้นเองเป็นเหตุแห่งพระธาตุ)

ตามคติความเชื่อกล่าวไว้ว่า ณ ที่ใดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น จังหวัดนครพนม นอกจากจะมี “พระธาตุพนม” อันเป็นพระบรมธาตุหลักที่ประดิษฐาน “พระอุรังคธาตุ”(กระดูกส่วนหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อำเภอรอบนอกยังมีพระธาตุบริวารอยู่ทั่วแทบทุกอำเภอ

นอกจากนี้ยังพบว่า ชัยภูมิ หรือลักษณะของพระธาตุบริวารสอดคล้องกับทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ ที่คอยปกป้องรักษาพระธาตุทั้ง 7 อย่างน่าอัศจรรย์

• พระธาตุพนมประจำวันเกิดวันอาทิตย์

พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์บุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันอาทิตย์
“ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ”
สวดวันละ 6 จบ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป ใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอีสาน/ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม

• พระธาตุเรณูประจำวันเกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม ภายในบรรจุพระไตรปิฎก ประพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะ งดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันจันทร์
“ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”
สวดวันละ 15 จบ ชื่อคาถาพระกระทู้เจ็ดแบก ใช้ทางคงกระพัน ประจำอยู่ทิศบูรพา/ทิศตะวันออก

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม่สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม

• พระธาตุศรีคุณประจำวันเกิดวันอังคาร

พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ ของพระโมคัลลานะ พระสารีบุตร ปละพระสัจกัจจายนะ ผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันอังคาร
“ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ”
สวดวันละ 8 จบ ชื่อคาถาฝนเสน่หา ใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอาคเนย์/ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอกเทียน 2 เล่ม

• พระธาตุมหาชัยประจำวันเกิดวันพุธ

พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร และพระอนุรุทธ ผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ประสบชัยชนะในชีวิต

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันพุธ
พุธกลางวัน “ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ”
สวดวันละ 17 จบ ชื่อคาถาพระนารายณ์เลื่อยนสมุทร ใช้เสกปูนสูญผี ประจำทิศทักษิณ/ทิศใต้

พุธกลางคืน “ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ”
สวดวันละ 12 จบ ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้ทางแก้ความผิด ประจำอยู่ทิศพายัพ/ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม

• พระธาตุประสิทธ์ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธ์ อ. นาหว้า จ.นครพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุรวม 7 องค์ ผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลในการปฏิบัติงาน

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี
“ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ”
สวดวันละ 19 จบ ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศประจำ/ ทิศตะวันตก

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม

• พระธาตุท่าอุเทนประจำวันเกิดวันศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันศุกร์
“ วา โธ โน อะ มะ มะ วา”
สวดวันละ 21 จบ ชื่อคถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ในทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอุดร/ทิศเหนือ

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้างเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม

• พระธาตุนครประจำวันเกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร อ.เมือง จ.นครพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ ผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันเสาร์
“ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ”
สวดวันละ 10 จบ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสย ประจำอยู่ทิศหรดี/ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม.

* จากหนังสือ “บัตรพระธาตุประจำวันเกิด” ในโครงการเสียงสวดมนต์ทั่วไทย ถวายพระพรชัยพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินนำ จัดทำโดยความร่วมมือของหน่วยงายภาครัฐและเอกชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติ สร้างความมั่นคงแก่พุทธศาสนา ส่งเสริมศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม.
เล่าเรื่องในรั้วโรงเรียน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
กิจกรรมวันเด็ก2553 article
กิจกรรมวันปีใหม่ 2553 article
ร่วมกิจกรรมวันตำรวจกับสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำ
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
พิธีวิวาห์ใต้สมุทร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันกีฬา"ครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ค่ายคอมพิวเตอร์
ผลการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
เด็กวิวัฒน์คว้ารางวัลมากมายจากงานวันศึกษาเอกชน article
ชาววิวัฒน์กวาดรางวัลจากงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลห้วยยอด article
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งในโครงการคณิตศาสตร์ article
ภาพบรรยากาศการเตรียมทำกระทงของโรงเรียน article
โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา article
โครงการทำความดีเพื่อในหลวง article
การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษหัวข้อ "King Bhumibol"
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม "นำชีวิตมีคุณค่า"
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2549 article
บรรยากาศวันเปิดเทอม
ลูกเสือสำรอง article
ตามไปดูเด็กอนุบาลทำโครงงาน article
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ article

แสดงความยินดีกับผลงานของนักเรียนในงานสานฝันฯ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.