โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
dot dot
โรคไข้เลือดออก article

สาเหตุของไข้เลือดออก

     โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง พร้อมที่จะติดต่อไปยังคนอื่น แล้วนำเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

ชนิดของเชื้อแดงกี

     เชื้อไวรัสแดงกี เป็น single strnded RNA ไวรัสมีด้วยกัน 4 ชนิด(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen ร่วมกันบางส่วนทำให้เทื่อเกิดการติดเชื้อชนิดหนึ่งจะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได้ 6-12 เดือน ส่วนภูมิที่เกิดกับเชื้อที่ป่วยจะมีตลอดชีวิต เช่นหากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อนี้ตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่านั้น
     จาการศึกษาพบว่าการติดเชื้อซ้ำหรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคแดงกีได้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 2543พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธ์ที่สอง DEN2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง แต่จะพบสายพันธ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธ์ที่สอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมากขึ้นและมีอัตราการตายสูงเนื่องจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแล้วจะเกิดอาการรุนแรง

เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้
ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้     พาหะนำโรค คือ ยุงลาย (Aedes aegypti)
      ไข้เลือดออกติดต่อ โดยยุงลายเพศเมียที่ติดเชื้อ โดยยุงลายจะออกหากินในช่วงเช้าและช่วงเย็น เนื่องจากยุงลายไม่ชอบแดดจัด ยุงลายชอบวางไข่ในแหล่งน้ำที่ใสและนิ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเก็บกักน้ำในบ้านมากกว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงพบยุงลายอยู่รอบ ๆ แหล่งชุมชน
วัฏจักรของยุงลาย
* ไข่ฟักเป็นลูกน้ำ 2 วัน
* ลูกน้ำเป็นตัวโม่ง 6-8 วัน
* ตัวโม่งเป็นยุง 1-2 วัน

การติดต่อ
1. ไวรัสติดต่อสู่คน ผ่านน้ำลายยุง
2. ไวรัสเจิรญในอวัยวะ เป้าหมายคือ ตับ ต่อน้ำเหลือง
3. เม็ดเลือดขาว และเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ติดเชื้อไวรัส
4. ไวรัสถูกปล่อยเข้า สู่กระแสเลือด
5. ยุงกัดและรับเลือดที่มีเชื้อ
6. ไวรัสเจริญใน ทางเดินอาหาร และทำให้ต่อมน้ำลายยุงติดเชื้อ
7. ไวรัสเจริญเติมโตในต่อมน้ำลาย
การควบคุมยุงลาย (Aedes aegypti)
1. การควบคุมโดยใช้สารเคมี ตั้งแต่การกำจัดตัวอ่อนจนถึงพ่นกำจัดตัวเต็มวัย
2. การควบคุมทางชีววิทยา โดยการใส่ปลาในภาชนะขังน้ำ โดยการใส่ทรายอะเบท หรือ เกลือ เพื่อป้องกันยุงวางไข่
3. การควบคุมในสิ่งแวดล้อม โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี
1. กลุ่มอาการที่ไม่สามารถแยกได้ (Undifferentiated fever) ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก ๆ มีไข้ 2-3 วันแล้วหาย มีผื่นแดงขึ้นบางๆ
2. ไข้เดงกี (Classic dengue fever) มักพบในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ โดยมีอาการไข้ทันทีทันใด ปวดศรีษะโดยเฉพาะรอบกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้น บางรายมีอาการจุดเลือดออก
3. ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever) มีอาการที่สำคัญ 4 อย่าง คือ
- ไข้หรือมีประวัติไข้เฉียบพลัน
- มีลักษณะอาการจุดเลือดออกส่วนใหญ่พบที่ผิวหนัง
- เกล็ดเลือดต่ำ
- พลาสมารั่วซึมออกจากเส้นเลือดฝอยโดยมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด
4. ภาวะช็อกจากไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Shock syndrome) มีอาการที่สำคัญ คือ
- มีอาการที่สำคัญ 4 อย่าง ของไข้เลือดออกเดงกี
- ภาวะแบบไหลเวียนล้มเหลว
ความรุนแรงของโรคมี 4 ระดับ
1. มีไข้แต่ไม่ช็อก
2. มีไข้ร่วมกับมีเลือดออกแต่ไม่ช็อก
3. ช็อก วัดความดันโลหิตและชีพจรได้
4. ช็อก วัดความดันโลหิตและชีพจรไม่ได้
การวินิจฉัยแยกโรค
- ไข้วัดใหญ่
- โรคหัด
- มาลาเรีย
- ไข้ไทฟอยด์
- โรคฉี่หนู
- การติดเชื้อริกเกตเซีย
- ไวรัสอื่นที่ทำให้เกิดจุดเลือดออก
การประเมินอาการ
- ความดันโลหิต
- เลือดออกที่ผิวหนังหรือบริเวณอื่น ๆ
- สภาวะของน้ำในร่างกาย
- การรั่วซึมของพลาสมาจากเส้นเลือด
- Tourniquet test โดยผลบวกจะมีจุดเลือดออกมากกว่า 20 จุด/ตารางนิ้ว
หลักการรักษา
1. ให้สารน้ำ
2. พักผ่อน
3. ให้ยาลดไข้ (หลีกเลี่ยง แอสไพริน และ NSAIDS)
4. เฝ้าระวัง : ความดันโลหิต , ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น , ค่าเกล็ดเลือดและความรู้สึกตัว
สรรหามาฝาก

เรื่องน่ารู้
สอนลูกรักให้รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม
7 วิธีปลูกฝังให้ลูกรักสนใจศิลปะ
เมื่อเจ้าตัวเล็กป็นหวัดจะปฏิบัติอย่างไร
วันเด็กแห่งชาติ 2553 article
วันปิยมหาราช
วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันงดสูบบุหรี่โลก
"ชิคุนกุนยา" ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคร้ายฤดูฝนของคนใต้
วันมาฆบูชา article
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
สวัสดีปีใหม่ 2552 article
ลอยกระทง
วันแม่แห่งชาติ article
ธรรมะเพื่อชีวิต article
วิธีการทำงานอย่างมีความสุข article
เรื่องน่ารู้
วันสุนทรภู่ article
รอบรู้....วัยรุ่น article
บทความยอดนิยม
วันงดสูบบุหรี่โลก
สิ่ง ดี ดี ( ธรรมะเดลิเวอรี่ )
วันวิสาขบูชา article
วันตรุษจีน article
แผ่นดินไหวสอนอะไรเด็กไทยบ้าง article
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๑
สวัสดีปีใหม่ 2551
วันพ่อแห่งชาติ article
เมื่อใดให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์
วันสารทไทย article
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ article
วันแห่งความรัก article
วันตรุษจีน article
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2550 article
สวัสดีวันปีใหม่ article
วันคริสต์มาส article
เคล็ดลับเรื่องไข่ๆ article
วันพ่อแห่งชาติ article
"โยเกิร์ต" เป็นยาอายุวัฒนะ article
วันลอยกระทง article
วันวิทยาศาสตร์ไทย article
วันแม่แห่งชาติ article
7 สิ่งกินแล้วเยาว์ article
ผลไม้ล้างพิษ article
บอกเล่า ! 9 เคล็ด (ไม่) ลับ สู้ยอดนักอ่าน article
ท่องตรัง นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ article
ปาท่องโก๋เมืองตรัง...แปลกกว่าใคร article
ช่างเย็บผ้าเมืองตรังเปิดใจได้เข้าเฝ้าฯ “ในหลวง” article
อันตรายแปดอย่างของทักษิณ article
กฟผ....ตัวอย่าง "ผลประโยชน์ทับซ้อน"ที่กินรวบสังคมไทยทุกวงการ article
มหกรรมอาหารดี ศรีตรังบาน ครั้งที่ 5 article
ชาวตรังโวยรัฐแหกตาฟื้นท่องเที่ยวหลังคลื่นยักษ์ article
ผู้ว่าฯ ตรัง คนใหม่ article
เดือนหก แรกนาขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวนา article
บ่าวสาว 48 คู่ สุดประทับใจ 'วิวาห์ใต้นํ้า' article
ตำนานของวาเลนไทน์ article
งานวิวาห์ใต้สมุทร Under Water Wedding article
ตำนานตรุษจีน article
งานประเพณีตรุษจีน article
รู้จักคลื่นยักษ์"สึนามิ" article
รถไฟฟ้าใต้ดินชนกันใต้สถานีศูนย์วัฒนธรรม บาดเจ็บนับสิบ article
ปลาหลาก-ปลิงเกยตื้น-ควายตื่น สัญญาณเตือนภัยก่อน "สึนามิ"? article
รูปภาพหายาก หาไม่มีในประเทศไทย ในหลวงของเรา article
"ทรงให้ทหารหนักแน่น" article
ปรับปรุงแบงก์ 100 ใหม่กันของปลอม article
สมเด็จฯ ทรงวอนผนึกพลังร่วมใจ-ดับไฟใต้ article
แห่ซื้อพรึบการ์ตูนสี่สี "ทองแดง" 2 แสนเล่ม article
ประทัด ''''ไข่'''' ทำเด็ก14 ปี นิ้วขาด! article
คิดใหม่ ทำใหม่ ไฉนจึงกลายเป็น คิดใหม่แต่ทำแบบเก่าๆ ? article
ฤา เราจะเดินทางผิดแล้วจริงๆ กับการปฏิรูป...!!! articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.