dot dot
dot
dot
dot
dot

โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


.

 

โรงเรียนวิวัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

 

   เด็กหญิงพลอยขวัญ  วงศ์หนองเตย

      สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

เด็กชายรัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์

             สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้ดังนี้

                            1.  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่
                                             2. โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม SME (หาดใหญ่) 
                            3. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎธานี
                                4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   

  ผลงานการแข่งขันทางวิชาการ(ระดับประเทศ) 

 

      1. สอบได้อันดับ 1 ของประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 55
      2. สอบได้อันดับ 2 ของประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 56
       3. สอบได้อันดับ 6 ของประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 57
      4. สอบผ่านรอบแรก สสวท. ปี 57 ,58
      5. ได้รับเหรียญทองแดงการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ(สพฐ.)ระดับประเทศ ปี 57 

 

 เด็กชายนราวิชญ์ จู่วัฒนาพงศ์

              -  สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดรุโณทัย
                   ได้ลำดับที่ 1 ได้รับทุนเรียนฟรีปีการศึกษาละ40,000 บาท    
                    -  
ได้รับรางวัลชมเชยการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ(สพฐ.) ระดับประเทศ ปี 57
 

 

 

เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  เจียมศักดิ์
 
     -  สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดรุโณทัย
         ได้ลำดับที่ 2 ได้รับทุนเรียนฟรีปีการศึกษาละ40,000 บาท   
   

เด็กชายฐิติพงษ์ สอนวงษ์
                         -  สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดาวนายร้อย(ประเภทเพชรติดดาว)   
                       ได้รับทุนเรียนฟรี  50,000 บาท 

 

 ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

1. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่                          1  คน
2.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง                         1  คน
3. โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม
SME (หาดใหญ่)        1  คน
4. โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี                     1  คน
5. โรงเรียนบูรณะรำลึก                   (รอประกาศผล)          คน
6. โรงเรียนดรุโณทัย ห้องเรียนพิเศษ                             9 คน
7. โรงเรียนดรุโณทัย                                                   คน
8. โรงเรียนพรศิริกุล                                               13 คน
9. โรงเรียนปัญญาวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ                         15 คน
10. โรงเรียนปัญญาวิทย์                                             คน
11. โรงเรียนดาวนายร้อย (ประเภทเพชรติดดาว)               1 คน
12  โรงเรียนดาวนายร้อย (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)          14 คน

และนักเรียนชั้น ป.5-6 สอบผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
ในรายการวิชาการนานาชาติได้จำนวน                              30 คน   

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ผู้เข้าชมตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2547